ระบบการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้สมัครสอบ กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและการชำระเงินโดยเข้าสู่ระบบ

ข้อตกลงในการสมัคร

1. ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ และข้อความที่กรอกทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎภายหลังว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามที่ระบุไว้ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก ข้าพเจ้ายินยอมที่จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม ข้าพเจ้ายอมรับการถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาทันที และไม่สามารถรับการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
2. มหาวิทยาลัย ฯ จะไม่รับแจ้งในการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น


หมายเหตุ

- หากผู้สมัครสอบคัดเลือกชำระเงินมากกว่าในใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน (ค่าสมัครสอบคัดเลือก) มหาวิทยาลัย ฯ ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
- กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกชำระเงินน้อยกว่าในใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน (ค่าสมัครสอบคัดเลือก) ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องชำระค่าสมัครสอบใหม่เต็มจำนวน ส่วนที่ชำระไว้แล้ว มหาวิทยาลัย ฯ ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- หากผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าสมัคร มหาวิทยาลัย ฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือก
- หากผู้สมัครสอบคัดเลือกชำระเงินค่าสมัครหลังจากวันที่ที่กำหนด มหาวิทยาลัย ฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกและไม่คืนเงินให้รายละเอียดการรับสมัคร

18 ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครเข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร : 0-2549-3697,0-2549-3618,0-2549-3695